తెలుగు పుస్తక ప్రపంచం

మీకు నచ్చె అన్ని రకముల తెలుగు పుస్తకలు ,భక్తి పుస్తకలు,పురాణాలు,ఇథిహసాలు. మీ తెలుగు బాషలొ.ఉచితం గా Downlaod చెయ్య వచ్చును.

Friday, 21 February 2014

Mahabharatham In Telugu- All 18 Parvas

Mahabharatam In telugu In PDF format.download Telugu Mahabharatam and Read Online.
Adi parvamu(9984 slokas),Sabhaa parvamu(4311 slokas),Aranya parvamu(13664 slokas)Virata parvamu(3500 slokas)Udyoga parvamu(6998 slokas),Bheeshma parvamu(5884 slokas),Drona parvamu(10919 slokas),Karna parvamu(4900 slokas),Salya parvamu(3220 slokas),Souptikaparvamu(2870 slokas),Stree parvamu(1775 slokas),Saanti parvamu(14525 slokas),Anusaasanika parvamu(12000 slokas),Asvamedhika parvamu(4420 slokas),Aasramavaasa parvamu(1106 slokas),Mousala parvamu(300 slokas),Mahaa prastaana parvamu(120 slokas),Svargaarohana parvamu(200 slokas).

Tuesday, 26 November 2013

Yandamuri Veerendranath Novels In Telugu PDF.

Dear All Telugu Book Readers Thank you for visiting our blog.Yandamuri Veerendranath Novels in Telugu PDF format .Total 38 Great Novels absolutely Free for you.all you have to do is click on below link you can Read Online or you Can download..
To Download Yandamuri Veerendranath Telugu Novels Please Click On This Link

Click to Download Yandamuri Veerendranath Novels

Friday, 19 October 2012

Now Telugu ebooks in Google Docs


Dear All Telugu Book readers,

Thank you to visiting My Blog  from all over the world,now http://ebookks.blogspot.in/ is giving you more then 200 telugu books in pdf format uploaded in google docs.so it is so easy to read and download telugu ebooks from online.

Please click on this link and enjoy :-)