తెలుగు పుస్తక ప్రపంచం

మీకు నచ్చె అన్ని రకముల తెలుగు పుస్తకలు ,భక్తి పుస్తకలు,పురాణాలు,ఇథిహసాలు. మీ తెలుగు బాషలొ.ఉచితం గా Downlaod చెయ్య వచ్చును.

Wednesday, 12 November 2014

Valmiki Ramayanam in Telugu

Ramayanam in Telugu Language.

Bala Kanda - Book of Youth
Ayodhya Kanda - Book of Ayodhya
Aranya Kanda - Book of Forest
Kishkindha Kanda - The Empire of Holy Monkeys
Sundara Kanda - Book of Beauty
Yuddha Kanda - Book of War
Uttara Kanda
A complete Telugu Ramayan In Pdf Format for free.

Please Click on this Link for Telugu Ramayana

Friday, 21 February 2014

Mahabharatham In Telugu- All 18 Parvas

Mahabharatam In telugu In PDF format.download Telugu Mahabharatam and Read Online.
Adi parvamu(9984 slokas),Sabhaa parvamu(4311 slokas),Aranya parvamu(13664 slokas)Virata parvamu(3500 slokas)Udyoga parvamu(6998 slokas),Bheeshma parvamu(5884 slokas),Drona parvamu(10919 slokas),Karna parvamu(4900 slokas),Salya parvamu(3220 slokas),Souptikaparvamu(2870 slokas),Stree parvamu(1775 slokas),Saanti parvamu(14525 slokas),Anusaasanika parvamu(12000 slokas),Asvamedhika parvamu(4420 slokas),Aasramavaasa parvamu(1106 slokas),Mousala parvamu(300 slokas),Mahaa prastaana parvamu(120 slokas),Svargaarohana parvamu(200 slokas).

Tuesday, 26 November 2013

Yandamuri Veerendranath Novels In Telugu PDF.

Dear All Telugu Book Readers Thank you for visiting our blog.Yandamuri Veerendranath Novels in Telugu PDF format .Total 38 Great Novels absolutely Free for you.all you have to do is click on below link you can Read Online or you Can download..
To Download Yandamuri Veerendranath Telugu Novels Please Click On This Link

Click to Download Yandamuri Veerendranath Novels